Схвалено

рішенням педагогічної ради

(протокол № 4 від 08.01.2020 р.)

Директор ________ О. Доценко

Наказ по школі від 08.01.2020 р. № 2

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Новоукраїнському НВК № 8 «Ліцей - заклад дошкільної освіти»

1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників щорічно є обов’язковою складовою частиною діяльності педагогічного працівника.

2. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років

3. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації не може бути меншою за 150 год.

4. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу дошкільної освіти не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.

5. Форму, суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічний працівник обирає самостійно.

6. Педагогічний працівник самостійно визначає розподіл кількості годин на професійний розвиток упродовж року.

7. Підвищення кваліфікації може бути плановим. Перспективне планування на основі письмової пропозиції педагогічного працівника, яка має бути подана не пізніше 25 грудня поточного року для формування орієнтовного плану. У січні педагогічна рада затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників, який може коригуватися протягом року із відповідним схваленням педагогічною радою. Пропозиція, яку подає педагогічний працівник, має містити усю інформацію, яку передбачає Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Відповідно п. 13 Положення обов’язковою є інформація

Педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану. Визнання результатів схвалюються педагогічною радою. Умовою визнання є набуття педагогом нових та/або вдосконалення набутих компетентностей.

8. Педагогічний працівник щороку не пізніше 25 грудня має інформувати керівника закладу про стан проходження підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів, які зберігаються в особовій справі працівника

9. Облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на підставі поданих копій документів про підвищення кваліфікації та відповідної заяви на розгляд педради у разі позапланового проходження підвищення кваліфікації

10. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради закладу освіти.

11. Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

11.1 У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації.

Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

11.2. Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, вдосконалення компетентностей чи здобуття нових, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та повинна прийняти рішення про:

  • визнання результатів підвищення кваліфікації;
  • невизнання результатів підвищення кваліфікації.

11.3 Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

11.4. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада закладу освіти може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

Результатом підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством порядку.

12. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до Порядку.

Участь педагогічних працівників у програмах академічної мобільності на засадах, визначених Законами України“Про освіту”,“Про вищу освіту”,Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183), та іншими актами законодавства, визнається педагогічною радою як підвищення кваліфікації.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного або науково-педагогічного працівника у програмі академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік.

13. Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних або науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання “старший вчитель”), можуть бути визнані як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання (15 год. або пів кредиту ЄКТС на рік)

Форма звіту: Самостійно обрана педпрацівником форма звіту, подана на аудіо-, відео носіях, оприлюднена на електронних ресурсах.

14. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання з попередньо здобутих рівнів освіти.

15. Основними напрямами підвищення кваліфікації є:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
  • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”;
  • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
  • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
  • мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;

{Абзац сьомий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1133 від 27.12.2019}

  • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти);
  • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо.

Схвалено

рішенням педагогічної ради

(протокол № 11 від 03.02.2021 р.)

Директор ________ О. Доценко

Наказ по школі від 03.02.2021 року № 19

Доповнення до Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Новоукраїнському НВК № 8 «Ліцей - заклад дошкільної освіти»

1. Пункт 3 відповідно ЗУ "Ппзсо" Стаття 51. (Підвищення кваліфікації педагогічних працівників) доповнити:не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Доповнити:

На 2021 рік установити не менше 60 год, на 2022 – 90 год., 2023 -150 год.

Пункт 3 викласти у такому порядку: Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

2. Пункт 9 доповнити: Педагогічні працівники ведуть паралельно особистий облік результатів.

Пункт 9 викласти у такому порядку: Облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на підставі поданих копій документів про підвищення кваліфікації та відповідної заяви на розгляд педради у разі позапланового проходження підвищення кваліфікації. Педагогічні працівники ведуть паралельно особистий облік результатів.

3. Пункт 11.3 доповнити: основним питанням має стати вивчення, аналіз і оцінювання педагогічним працівником і педагогічною радою програм підвищення кваліфікації, якості послуг з підвищення кваліфікації та переліку очікуваних результатів.

Пункт 11.3 викласти у такому порядку: Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо) основним питанням має стати вивчення, аналіз і оцінювання педагогічним працівником і педагогічною радою програм підвищення кваліфікації, якості послуг з підвищення кваліфікації та переліку очікуваних результатів.

Пункт 14 доповнити: Дане визнання є разовим відповідно документу про вищу освіту.

Пункт 14 викласти у такому порядку: Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання з попередньо здобутих рівнів освіти. Дане визнання є разовим відповідно документу про вищу освіту.

4. Пункт 16 викласти у такому порядку: У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у між атестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. Підвищення кваліфікації таких працівників упродовж п’яти років має становити сукупно, за всіма посадами, які обіймає педагогічний працівник та/або навчальними предметами, не менше 150 годин.

Кiлькiсть переглядiв: 625

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.